profile

ขั้นตอนการให้บริการ

ศึกษา และรวบรวมข้อมูล

-วิเคราะห์พื้นที่ และการใช้งานโครงการ/อาคาร

-ศึกษา และพูดคุย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการหลัก

-กำหนดแนวทางโครงการ

-กำหนดงบประมาณ

 

กำหนดแนวความคิดในการออกแบบ

-นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ

-นำเสนอแนวทางการใช้พื้นที่ และประโยชน์ใช้สอย

 

ออกแบบร่างขั้นต้น

-พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ

-นำเสนอแบบร่างผัง

-นำเสนอแบบร่างแสดงการออกแบบ โดยสังเขป

 

ออกแบบร่างขั้นขั้นพัฒนา

-พัฒนาแบบผัง

-นำเสนอแบบทัศนียภาพ และ/หรือ แบบรูปด้าน

-นำเสนอแนวทางการใช้วัสดุ สี และอุปกรณ์

 

ออกแบบรายละเอียด

-นำเสนอแบบรายละเอียด และแบบขยาย

-นำเสนอรายการประกอบแบบ

(อาจมี เอกสารประมาณราคา)

 

การเตรียมการก่อสร้าง

-เตรียมเอกสารขออนุญาต และ/หรือ เอกสารคู่สัญญาก่อสร้าง

-ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าในการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

-ให้คำชี้แจงแบบ และรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง

 

ขณะดำเนินการก่อสร้าง

-ตรวจ และอนุมัติแบบใช้งาน

-ตรวจ และอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง

-ตรวจสอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ออกแบบไว้

Home
About us
Contact us
Service
2011 Fars Studio. All rights reserved.
EN|TH